نظرات زبان آموزان و والدین

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره و کالج زبان را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

author

محمد رضا نادری

محصل   --   زبان آموز

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره و کالج زبان را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

author

علی فخری

محصل   --   زبان آموز

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آموزشگاه کالج زبان آموزش میبیند

author

محدثه جهادی

کارمنده اداره پست   --   والدین

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره و کالج زبان را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

author

امین بهمنی

محصل   --   زبان آموز

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره و کالج زبان را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

author

محمد حسین رضوی

محصل   --   زبان آموز