تیم آموزشی کالج زبان

team

دکتر حمید غلامی

دکتری آموزش زبان انگلیسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
team

دکتر مجید فرهیان

دکتری آموزش زبان انگلیسی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
team

دکتر سیف الدین رجبی

دکتری آموزش زبان انگلیسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
team

دکتر مجید فرشید

دکتری آموزش زبان انگلیسی – دبیر آموزش و پرورش
team

دکتر مهدی فتاحی

دکتری زبانشناسی
team

فتانه ظاهری

کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی
team

مریم مرادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
team

مهدی عابدزاده

آموزش مکالمه در سطح عالی
team

راحیل دارابی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
team

فریما قلخانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
team

نسرین گودرزی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی