مطالب آموزشی

blog post

ترجمه ویدیو

22/6/1397

با آموزشگاه ما همراه باشید تا به گفتاری نو دست پیدا کنید

مطالعه بیشتر
blog post

همراه با صدا

25/4/1397

با آموزشگاه ما به موفقیت دست پیدا کنید و زبان و گفتاری نو برای خود بسازید

مطالعه بیشتر
blog post

قواعد زبان

13/5/1397

با آموزشگاه ما همراه باشید تا به گفتاری نو دست پیدا کنید

مطالعه بیشتر