شعبه جدید کالج به آدرس کرمانشاه، انتهای مسکن، جنب درمانگاه کیمیا افتتاح شد. زبان آموزان عزیز می توانند با معرفی دوستان خود از 15 درصد تحفیف ترم جاری بهره مند شوند